Rabaty na nową kolekcję do -20%

 1. Jesteś tutaj: Strona główna
 2. Regulamin Korzystania z Kart Podarunkowych w sieci sklepów Maicon

Regulamin Korzystania z Kart Podarunkowych w sieci sklepów Maicon

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH W SIECI SKLEPÓW MAICON

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach Stacjonarnych należących do Wystawcy. Same zasady zakupu Karty Podarunkowej zawarte są w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na jego stronach i są takie same jak dla innych Produktów w Sklepie Internetowym.
  2. W odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzane są dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajduje zawsze polityka prywatności opublikowana na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Wystawcą Kart Podarunkowych jest Anna Maik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AM STUDIO ANNA MAIK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6181186571, REGON 251591937, adres poczty elektronicznej: info@maicon.pl.
  4. Definicje:

   1. KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go na jednorazowy zakup Produktów dostępnych w Sklepie Stacjonarnym albo Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, do wartości nominalnej na nim zapisanej. Karta podarunkowa jest dokumentem poświadczającym przysługujące jej Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepach.
   2. KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - będąca posiadaczem Karty Podarunkowej i zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.
   3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. PRODUKT – dostępna w Sklepach rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
   5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kart Podarunkowych.
   6. SKLEPY – Sklepy Internetowe i/lub Sklepy Stacjonarne Wystawcy.
   7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Wystawcy dostępny pod adresem internetowym: www.maicon.pl.
   8. SKLEP STACJONARNY – sklep stacjonarny Wystawcy.
   9. WYSTAWCA – Anna Maik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AM STUDIO ANNA MAIK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6181186571, REGON 251591937, adres poczty elektronicznej: info@maicon.pl.
   10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Wystawcą w Sklepach.

 2. Warunki korzystania z kart podarunkowych

  1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela.
  2. Karta Podarunkowa posiada unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie teleinformatycznym Wystawcy.
  3. Karta Podarunkowa dostępna w Sklepie Stacjonarnym może posiadać dowolną wybraną przez Klienta wartość nominalną odpowiadającą kwocie jej zakupu. Karta Podarunkowa dostępna w Sklepie Internetowym może posiadać jeden z następujących nominałów: 200 zł, 500 zł, 1000 zł lub 2000 zł – w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas zakupu Karty Podarunkowej.
  4. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana we wszystkich Sklepach, co oznacza, że Karta Podarunkowa nabyta w Sklepie Stacjonarnym pozwala na jej wykorzystanie w Sklepie Internetowym – i na odwrót.
  5. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym należy w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia, w polu „Kod rabatowy”, podać unikatowy kod identyfikacyjny podany na Karcie Podarunkowej oraz zatwierdzić jego podanie klikając pole akcji dostępne przy tym polu – po zatwierdzeniu wartość zakupów zostanie pomniejszona o wartość nominalną Karty Podarunkowej.
  6. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej w Sklepie Stacjonarnym należy zgłosić przy kasie, przed dokonaniem zakupu, chęć skorzystania z Karty Podarunkowej pracownikowi Wystawcy, który pomniejszy cenę zakupu o wartość Karty Podarunkowej.
  7. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej wystawienia (datą wystawienia jest data zakupu Karty Podarunkowej w Sklepach), po upływie którego Posiadacz traci możliwość dokonania płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
  8. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do jednorazowego jej wykorzystania na jednorazowy zakup Produktów dostępnych w Sklepach zgodnie z niniejszym Regulaminem, do wartości nominalnej zapisanej na Karcie. Karta Podarunkowa uprawnia do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepach, w tym także celem pokrycia kosztów dostawy.
  9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części).
  10. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.
  11. Karta Podarunkowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że może być wykorzystana przez Posiadacza wyłącznie w odniesieniu do jednej płatności realizowanej tytułem Umowy Sprzedaży w Sklepach (przy czym może być to płatność dotycząca jednego lub kilku Produktów w ramach jednej Umowy Sprzedaży).
  12. Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jej wartość nominalną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny, korzystając z dostępnych sposobów płatności w danym Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość nominalna zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowy Sprzedaży a wartością zapisaną na Karcie Podarunkowej.
  13. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (np. w ramach odstąpienia od umowy przez konsumenta), Wystawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na rachunek bankowy podany przez Klienta lub w inny sposób ustalony z Klientem (Karta Podarunkowa ma charakter jednorazowy i nie ma możliwości jej ponownego użycia – możliwe jest wyłącznie jej ponowne nabycie).

 3. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maicon.pl lub też pisemnie na adres: Rynek 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Dla niniejszego Regulaminu właściwy jest język polski oraz prawo polskie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego